Abenduaren 23ko 7/2008 FORU ARAUA, Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko 2002-2016ko Plan Orokorraren aurrerapen agiria (2008-2016) onartzen duena.

Iraupen bertsioak

Gorde / Erakutsi iruzkinak    Imprimatu

Abenduaren 23ko 7/2008 FORU ARAUA, Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko 2002-2016ko Plan Orokorraren aurrerapen agiria (2008-2016) onartzen duena.

BOG 30 Abendua 2008

BOPV 20 Martxoa 2009

Ikusi, 8/2012 Foru Dekretua [GIPUZKOA], otsailaren 28koa, Gipuzkoako Hiri Hondakinen Prebentzio eta Kudeaketarako Kontseilua sortu, egitekoak zehaztu eta funtzionamendu arauak ezartzen dituena («G.A.O.» martxoak 9).

GIPUZKOAKO DIPUTATU NAGUSIAK

Jakinarazten dut Gipuzkoako Batzar Nagusiek onartu dutela «abenduaren 23ko 7/2008 Foru Araua, Gipuzkoako Hiri Hondakinak kudeatzeko 2002-2016ko Plan Orokorraren aurrerapen agiria (2008-2016) onartzen duena», eta nik aldarrikatu eta argitara dadin agintzen dut, aplikagarria zaien herritar guztiek, partikularrek nahiz agintariek, bete eta betearazi dezaten.

HITZAURREA

Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluak, 2002ko abenduaren 17an, Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko 2002-2016ko Plan Orokorra onartu zuenetik bost urte baino gehiago pasa dira eta denbora izan da, hain zuen ere, Aurrerapen Agiria egitera bultzatu gaituen arrazoi nagusia, denboraren eraginez Gipuzkoako hiri hondakinen kudeaketan izandako aldaketak jasotzeko asmoz.

Gainera, hondakinen kudeaketako arteztarauak ezarritako proposamen berriaren arabera, Batasuneko estatuek hondakinak kudeatzeko planak ebaluatu eta berrikusiko dituzte gutxienez sei urtean behin. Bestalde, EAEko hiri hondakinen planifikazio eta kudeaketarako jarraibideek (alorrari dagokion Erkidegoko araudia) ezarritakoa betez, bost urtean behin eguneratu behar dira Erkidegoko hiru lurraldeetako hiri hondakinen sorrera eta kudeaketako eszenatokiak.

Horregatik guztiagatik, beharrezkotzat jo da Aurrerapen Agiria idaztea, Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko 2002-2016ko Plan Orokorrari dagokionez honako zeregin hauek egingo dituena: Hondakinen kudeaketari buruz Gipuzkoan eskura dauden datu berriak bildu eta aztertu; geroan sortuko diren hondakinen aurreikuspena eguneratu; hondakinen prebentzioari eta kudeaketari buruz dauden araudi eta estrategia berrien zehaztapenak gehitu; indarrean den hondakinen kudeaketari buruzko plangintzaren edukiak ebaluatu; hondakinak kudeatzeko bere garaian onartutako sistema orokorraren helburuak berrikusi; zirriborratutako antolaketa eta gizarte partaidetzako alderdiak garatu; eta kudeatzeko beste aukera batzuk proposatu -haien azpiegiturak barne-, politika, gizarte eta erakunde eztabaidari irekita.

Beraz, Gipuzkoako Lurralde Historikoko hondakinen esparruko plangintza bi dokumentutan jasota geldituko da: Bata, plangintzari dagokion oinarrizko agiria, Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko 2002-2016ko Plan Orokorra, eta, bestea, 2008-2016rako Aurrerapen Agiria; azken horrek aurrekoa eguneratzen du denbora eta material aldetik. Horregatik, eta plangintza guztia agiri bakar batean sartzeko asmoz, Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorra Aurrerapen Agiriaren eranskin gisa joango da, hartara, Plan Orokorrak indarrean jarraituko du Aurrerapen Agiriak xedatu ez dituen gai guztietan.

Halaber, foru arau honetan zehaztutako arloko plangintza Gipuzkoako Hiri Hondakinak kudeatzeko Azpiegituren Lurraldearen Arloko Planarekin osatuko da, plan hori lurralde-oinarri bat izango baitugu, Aurrerapen Agirian kudeaketari begira proposatzen diren irtenbideak berma daitezen.

Europako legediak nahiz estatukoak eta erkidegokoak, eta baita ere Garapen Iraunkorraren Ingurumen Estrategiak (2002-2020) ondorengo hierarkia ezartzen dute hondakinen kudeaketaren arloan lehentasunaren arabera: Prebentzioa, berrerabilera, birziklapena, baloraziorako beste operazio batzuk eta, azkenik, ezabapena. Printzipio horiek aplikatuz, Eusko Jaurlaritzak «Euskadiko Autonomia Erkidegoko hiri hondakinen plangintza eta kudeaketarako jarraibideak 2010" izeneko agiria onartu zuen 2007ko abenduaren 26an. Agiri horretan aipatutako hondakinen plangintza eta kudeaketarako oinarriak zehazteko jarraibideak jaso eta konponbideen osagarritasuna eta irizpideen homogeneotasuna bermatzen dira, betiere, hondakinei buruzko prebentzio, balorizazio eta ezabapen printzipioak kontuan hartuta.

Bestalde, 1998ko otsailaren 27ko 3/1998 Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko Orokorrak, 74. artikuluan, lurralde historiko bakoitzeko foru organoen esku uzten du hondakinen kudeaketaren oinarrizko plangintza garatzea, horretarako dagozkion foru planak onartuz. Lege horrek ezarritakoa betez, lortu beharreko helburuak, garatu beharreko estrategia, azpiegiturak egiteko planak eta finantzaketa sistemak zehazten dituzten xedapenak jaso behar dituzte aipatutako planek.

Aurrekoarekin bat etorriz, 2008ko apirilaren 14ko Foru Aginduaren bidez, Garapen Iraunkorreko foru diputatuak hasiera eman zion Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorraren Aurrerapen Agiria onartzeko prozedurari, abian jarrita aurreproiektuari buruzko entzunaldi, kontsulta eta jendaurreko tramitea. Tramite horretan ingurumen eraginaren baterako ebaluazio azterketa erantsi zaio agiriari, 2006ko apirilaren 28ko 9/2006 Legeak ingurumenarekin lotutako plan eta programa jakin batzuen eraginen ebaluazioari buruzkoak, eta 2003ko uztailaren 22ko 183/2003 Dekretuak, ingurumen eraginaren baterako ebaluazio prozedura arautzen duenak, ezarritako baldintzak aplikatuz; aldi berean, 2006ko uztailaren 18ko 27/2006 Legea aplikatu da, izan ere, lege horrek arautzen du, besteak beste, jendeak duen eskubidea ingurumenarekin zerikusia duten plan, programa eta izaera orokorreko xedapen jakin batzuen prestaketan parte hartzeko, eta horren ondorioz Planean aldaketa nabarmenak sartu dira. Halaber, Euskal Herriko Ingurumen Batzordeak eta Ingurumenaren Aholku Kontseiluak aurreproiektuari buruzko txostena egin zuten.

Foru Arau honek ezartzen du, era berean, Foru Aldundiak finantzatuko duela plangintzan onartzen diren hondakinak bideratzeko azpiegituren kostuaren %33, eta, horretarako, bost urtetan zehar aplikatuko diren konpromisoko kreditu berriak sartzen ditu 2007ko abenduaren 27ko 10/07 Foru Arauaren bitartez onartutako Gipuzkoako Lurralde Historikoko 2008ko Aurrekontu Orokorrean. Neurri horrek, ordea, Foru Arau horretako 11. artikuluak ezarritakoa gainditzen du, alde batetik, kredituak aplika daitezkeen ekitaldien kopuruaren 4ko muga gainditzen duelako, eta, bestetik, Foru Arau horrek onartutako konpromiso kredituen %10 baino handiagoa delako.

Bestalde, Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioan mankomunitateen bitartez Gipuzkoako udalerri guztiak daudela eta haien eskumenekoa den hiri hondakinak bideratzeko kudeaketa Kontsortzioak egiten duela kontuan hartuta, azpiegiturak finantzatzeko epe luzera hitzartzen diren kreditu eragiketak abal bitartez Foru Aldundiak bermatuko dituela aurreikusi da, baina foru arau honen babesean ematen diren abalak ez dutelarik konputatuko Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Finantza eta Aurrekontu Araubideari buruzko 2007ko martxoaren 27ko 4/07 Foru Arauak ezartzen dituen mugen ondorioetarako.

Azkenik, 2005eko uztailaren 12ko 6/05 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Aministrazioari buruzkoak, 9. artikuluaren 3. atalean, lurralde osoari dagozkion sektoreko plan bereziak foru arau bidez erregulatu beharra aurreikusten du eta, beraz, Batzar Nagusiei dagokie bai Gipuzkoako Hiri Hondakinak kudeatzeko Plan Orokorra eta bai Foru Aldundiak emango dituen konpromisoko kredituen eta Foru Aldundiak emango dituen abalen mugak onartzea.

1. artikulua.

Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko 2002-2016ko Plan Orokorraren Aurrerapen Agiria (2008-2016) onartzen da. Foru arau honekin batera doa eranskin gisa.

2. artikulua.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko hiri hondakinak kudeatzeko politikaren helburu nagusia herritarrei ahalik eta kalitaterik eta kosturik homogeneoarekin zerbitzua ematea da, ingurumenaren babesean ahalik eta mailarik handiena eskainiz, eta indarrean dagoen araudiaren eskakizunak nahiz garapen iraunkorraren printzipioak betez.

Ikusi, 2009ko uztailaren 21eko 24/2009 Foru Dekretua [GIPUZKOA], Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Azpiegituren Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onartzen duena («G.A.O.» abuztuak 6).

3. artikulua.

Gipuzkoako hiri hondakinen kudeaketak honako printzipio hauek ditu oinarri:

 • a) Hondakinen kudeaketa iraunkorraren printzipioa.
 • b) Erkidegoko kudeaketa hierarkiaren printzipioa.
 • c) Kudeaketa osoaren printzipioa.
 • d) Hiri hondakinen prebentzioaren printzipioa.
 • e) Hiri hondakinen balorizazioaren maximizazio printzipioa.
 • f) Hiri hondakinen isurketaren minimizazio printzipioa.
 • g) Autosufizientziaren printzipioa.
 • h) Hurbiltasunaren printzipioa.
 • i) Administrazio-subsidiariotasunaren eta erantzukizun partekatuaren printzipioa.
 • j) Prezio gardentasunaren printzipioa.
 • k) Informazio-gardentasunaren printzipioa.

4. artikulua.

Aurreko artikuluan jasotako printzipioak eta Europa mailako hondakinen kudeaketa estrategia aplikatuz, foru arau honetako plangintzak proposatzen duen kudeaketa sistemak ondoren aipatzen diren aukera estrategikoak ditu oinarri eta benetako kudeaketa politika bihurtzen dira:

 • a) Prebentzioa maximizatzea.
 • b) Ahalik eta lehen mailako hondakin gehien biltzea eta birziklatzea.
 • c) Ahalik eta materia organiko konpostagarri gehien biltzea eta konpostatzea eta/edo biometanizatzea.
 • d) Sortzen diren bigarren mailako hondakinak ahalik eta gehien balorizatzea.
 • e) Lehen mailako hondakinik batere ez botatzea.

Kudeaketa politika horiek Aurrerapen Dokumentuaren hamahirugarren kapituluan adierazitako jarduketa zerrendan zehazten dira.

5. artikulua.

1. Gipuzkoako Foru Aldundiak Gipuzkoako hondakinen Partzuergoaren azpiegitura kosteen %33 finantzatuko du. Foru Arauaren bidez onartutako plangintzan jasotzen den eduki ekonomiaren arabera hori baitagokio, eta Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, S.A elkartearen bidez exekutatuko dira.

2. Horretarako, erabakitzen da Gipuzkoako Lurralde Historikoko 2008ko Aurrekontu Orokorrei buruzko 2007ko abenduaren 27ko 10/07 Foru Arauak onartutako aurrekontuan 126.971.130 euroko konpromiso kreditu berriak sartzea, artikulu honetako bosgarren puntuan jasotako xehetasunekin.

3. Foru arau honetan onartzen diren konpromiso kredituak eta horien urtekako banaketak ez dira konputatuko Gipuzkoako Lurralde Historikoko 2008ko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen 2007ko abenduaren 27ko 10/07 Foru Arauak 11. artikuluan ezartzen duen mugaren ondorioetarako.

4. Gipuzkoako Foru Aldundiak esleipen prezioaren gainean eragin ekonomikoa duten kontratu-gorabeherak, baita proiektu aldatuak egitetik eta proiektu osagarriei dagozkien obrak egitetik datozenak ere finantzatuko ditu, % 33an. Halaber, inbertsioek hasieran aurreikusitakoa baino kostu txikiagoa badute, Gipuzkoako Foru Aldundiak artikulu honen lehenengo puntuan aurreikusitako kostu osoaren portzentajea finantzatuko du.

5. Hona hemen bigarren puntuan adierazitako konpromiso kredituak, xehatuta:

5.0620.210.761.02.05.2009 - I - Gipuzkoako Hondakinen Partzuergoa 10.000.000,00 euro.

5.0620.210.761.02.05.2010 - I - Gipuzkoako Hondakinen Partzuergoa 30.000.000,00 euro.

5.0620.210.761.02.05.2011 - I - Gipuzkoako Hondakinen Partzuergoa 30.000.000,00 euro.

5.0620.210.761.02.05.2012 - I - Gipuzkoako Hondakinen Partzuergoa 30.000.000,00 euro.

5.0620.210.761.02.05.2013 - I - Gipuzkoako Hondakinen Partzuergoa 26.971.130,00 euro.

6. artikulua.

1. Kontuan hartuta Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa Gipuzkoako udalerri guztiek osatzen dutela (Mankomunitateen bitartez) eta udalen eskumenekoak diren hiri hondakinak bideratzeko kudeaketa egiten duela, salbuespen modura, Gipuzkoako Foru Aldundiak abala eman ahal izango dio Hondakinen Kontsortzioari edo bere sozietate instrumentala den Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa SA sozietateari, azpiegitura horiek finantzatzeko epe luzera hitzartu ditzakeen kreditu eragiketetan.

2. Foru arau honen babesean emandako abalek ez dute konputatuko Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Finantza eta Aurrekontu Araubideari buruzko 2007ko martxoaren 27ko 4/07 Foru Arauak 109. artikuluan ezartzen dituen mugen ondorioetarako.

3. Mankomunitateek Partzuergoei egindako ekarpenen kobraketaren berme gisa eta bere zerbitzuak kobratzeko, Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalez gaindiko entitateak arautzen dituen apirilaren 10eko 6/2007 Foru Arauaren 23 eta 15 artikuluetan aurreikusitakoaren arabera, Partzuergoko lehendakariak aipatu 15. artikuluan Mankomunitateko lehendakariari ematen zaizkion eskumenak izango ditu eta Mankomunitateari ekarpenik egiten ez dioten Udalen aurrean, edo, bestela, Mankomunitateen aurrean erabili ahal izango ditu.

AMAIERAKO XEDAPENAK

Lehenengo

Baimena ematen zaio Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluari foru arau hau garatu eta gauzatzeko behar diren xedapen guztiak eman ditzan.

Bigarrena

Foru arau hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

ERANSKINA.
Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko 2002-2016ko Plan Orokorraren 2008-2016rako Aurrerapen Agiria (agiriak berak, ingurumen eraginaren baterako ebaluazio azterketak eta 2002-2016ko GHHKPOk osatzen dute).

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko (2008-2016) Plan Orokorraren Aurrerapen Agiriko (2008-2016) ingurumen eraginaren gaineko baterako ebaluaketari buruzko herritar guztientzako adierazpen argi eta ulergarria.

1998ko otsailaren 27ko 3/1998 Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko Orokorrak, 74. artikuluan xedatutakoaren arabera, lurralde historikoetako foru organoen eskumena da hiri hondakinen kudeaketaren oinarrizko plangintza garatzea, dagozkion foru planak onartuz.

Eskumen hori gauzatuz, Gipuzkoako Foru Aldundiak Gipuzkoako Hiri Hondakinak kudeatzeko Plan Orokorraren (2002-2016) Aurrerapen Agiria (2008-2016) prestatu eta izapidetu du foru arau baten bitartez onartzeko.

1998ko otsailaren 27ko 3/98 Legearen I.A) eranskinean, eta ingurumen eraginaren gaineko baterako ebaluaketa prozedura arautzen duen 2003ko uztailaren 22ko 183/03 Dekretuaren 3. artikuluan zehazten dira ingurumen eraginaren gaineko baterako ebaluaketa prozedura bete behar duten planak eta programak, eta horien artean daude lurralde mailako eragina duten planak, hala nola, hondakinen kudeaketaren inguruan egingo direnak.

2003ko uztailaren 22ko 183/03 Dekretuaren 6. artikulua dela-eta 2006ko apirilaren 28ko 9/06 Legeak, ingurumeneko organoak Ingurumen Eraginaren gaineko Baterako Ebaluaketa Azterketaren irismena, xehetasuna eta zehaztapen maila erabaki zitzan 9. artikuluan xedatutakoaren arabera, Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiak aurretiazko kontsultei buruzko txostena prestatu eta igorri zuen 2007ko azaroaren 16an, eta eragindako herri administrazioei eta interesdun guztiei kontsultak egiteko balio izan zuen. Hori dela eta, Aurrerapen Agiriaren inguruko erabakiak hartzeko prozesuaren lehenengo faseetatik hasita gardentasuna eta gizartearen zein erakundeen parte hartzea bermatzeko helburuz, kontsulta egin zitzaien hainbat erakunde, elkarte, pertsona eta gizarte- nahiz ekonomia-eragileei (auzo-elkarteei, talde ekologistei, hainbat elkarte-mugimenduri, unibertsitatearen eta irakaskuntzaren alorreko adituei, enpresaren eta merkataritzaren ingurunekoei, eta abarri), horiek guztiak Aurrerapen Agirian interesa duen publikotzat hartuta, bai lehenago hiri-hondakinen plangintza zein kudeaketarekin lotuta dauden informazio- eta partaidetza-prozesuetan esku hartu dutelako (Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorreko -aurrerantzean Hondakinen Plan Orokorreko- EASW eztabaida-lantegia), bai gaiaren inguruko lege- eta administrazio-prozeduretan interesdun gisa agertu direlako.

Prozedura horren ondorioz, Garapen Iraunkorreko foru diputatuaren 2008ko otsailaren 19ko foru aginduaren bidez Hondakinen Plan Orokorraren eta honen Ingurumen Eraginaren gaineko Baterako Ebaluaketa Azterketaren Aurrerapen Agiriari buruzko Erreferentziako Agiria eman zen, eta otsailaren 25eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (39 zk.) argitaratu zen.

Aurrerapen Agiria eta zegokion Ingurumen Eraginaren gaineko Baterako Ebaluaketa Azterketa izan ondoren, eta 2006ko apirilaren 28ko 9/06 Legeak 10. artikuluan eta 2006ko uztailaren 18ko 27/06 Legeak, besteak beste, ingurumenarekin zerikusia duten plan, programa eta izaera orokorreko xedapen jakin batzuen prestaketan parte hartzeko jendeak duen eskubidea arautzen duenak, xedatutakoa betez, 2008ko maiatzaren 27an egunkarietan eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (100 zk.) argitaratu zen jendaurreko informazio aldia zabaltzeko iragarkia, Departamentuaren web orrian dokumentazio guztia eskuragarri jarriz 45 eguneko epean kontsultatu ahal izateko eta bidezko irizten ziren oharrak zuzentzeko Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiari.

Aurreproiektua ikusgai egon zen bitartean hainbat ohar egin zituzten ondorengo erakundeek:

 • 1) EMAUS Gizarte Fundazioa.
 • 2) San Markos Mankomunitatea.
 • 3) Oiartzungo Udala.
 • 4) Zubietako Herri Batzarra.
 • 5) Hernaniko Udala.
 • 6) Lezoko Udala.
 • 7) Urola Kostako Mankomunitatea.
 • 8) Usurbilgo Udala.
 • 9) Lasarte-Oriako Udala.
 • 10) Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa.

Halaber, 2003ko uztailaren 22ko 183/03 Dekretuak 8. artikuluan xedatutakoa betez, 2008ko maiatzaren 21ean Ingurumen Eraginaren gaineko Aldez Aurreko Txostena eskatu zen, eta 2008ko ekainaren 17an eman zen. Txosten horretan ingurumen alorreko oharpen garrantzitsuak egin zitzaizkion Ingurumen Eraginaren gaineko Baterako Ebaluaketa Azterketari, eta ondorioz berridatzi egin behar izan zen ingurumeneko organoak txosten horretan emandako zehaztapenak jasotzeko.

Jasotako oharrak aztertu eta zegokien txostena egin ondoren, neurri batean onartu ziren Emaus Gizarte Fundazioak eta Oiartzun, Hernani eta Usurbilgo udalek egindakoak - azken hauek bat zetozen Ingurumen Eraginaren gaineko Aldez Aurreko Txostenarekin Ingurumen Eraginaren gaineko Baterako Ebaluaketa Azterketan antzemandako gabezien inguruko hainbat kontutan. Horiek horrela, berriz idatzi ziren bai Aurrerapen Agiria bai bere Ingurumen Eraginaren gaineko Baterako Ebaluaketa Azterketa.

Ondoren, joan den irailaren 13an, 2003ko uztailaren 22ko 183/03 Dekretuak 11. artikuluan xedatutakoari jarraituz, ingurumeneko organoari eskatu zitzaion eman zezala Ingurumen Eraginaren Behin Betiko Txostena (Ingurumen Txostena, 9/2006 Legean esaten den moduan). Txosten hori 2008ko urriaren 2ko foru aginduaren bidez eman zen, eta bertan jasotako zehaztapenek, berriz ere, Ingurumen Eraginaren gaineko Baterako Ebaluaketa Azterketaren edukia egokitu beharra eragin dute.

Bestalde, 2003ko uztailaren 22ko 183/2003 Dekretuak, ingurumen eraginaren gaineko baterako ebaluazio prozedura arautzen duenak, 14. artikuluan eta, 2006ko apirilaren 28ko 9/2006 Legeak, ingurumenarekin lotutako plan eta programa jakin batzuen eraginen ebaluazioari buruzkoak, 14. artikuluan aurreikusitakoarekin bat eginda, plana behin betiko onartzeko eskumena duen organoak herritar guztientzako adierazpen argia eta ulergarria idatziko du. Idatzi horretan labur azaldu behar du: Planean edo programan nola integratu diren ingurumen alderdiak, aintzat hartutako beste aukeren artean zergatik onartu den plan edo programa hori, eta plana edo programa gainbegiratzeko hartutako neurriak zeintzuk diren.

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketari, Gobernuari eta Administrazioari buruzko 2005eko uztailaren 12ko 6/05 Foru Arauak 9.3 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, Batzar Nagusiaren eskumena da lurralde osoari dagozkion aparteko alorreko planak onartzea eta, horrenbestez, 2003ko uztailaren 22ko 183/03 Dekretuak 14. artikuluan aipatzen duen herritar guztientzako adierazpen argia eta ulergarria egitea.

Horiek horrela, ondorengo adierazpen proposamena aurkezten da Gipuzkoako Batzar Nagusiek onar dezaten:

 • 1. 2003ko uztailaren 22ko 183/2003 Dekretuak, ingurumen eraginaren gaineko baterako ebaluazio prozedura arautzen duenak, 14. artikuluan eta, 2006ko apirilaren 28ko 9/2006 Legeak, ingurumenarekin lotutako plan eta programa jakin batzuen eraginen ebaluazioari buruzkoak, 14. artikuluan aurreikusitakoarekin bat eginda, ondorengo adierazpena egiten da:
  • Lehenengo. Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorraren (2002-2016) Aurrerapen Agirian (2008-2016) berorri zegokion ingurumen eraginaren gaineko baterako ebaluaketatik ondorioztatutako ingurumeneko alderdiak jaso dira, eta horretarako aintzat hartu dira ingurumeneko organoak Aldez Aurreko Txostenean nahiz Ingurumen Eraginaren gaineko Baterako Ebaluazioaren Behin Betiko Txostenean egindako zehaztapen guztiak, baita Agiriaren jendaurreko fasean ingurumenarekin lotuta egin diren zehaztapen gehienak ere.

   Horrenbestez, zehaztapen horiek gehituta, zabaldu eta hobetu egin da ingurumen eraginaren gaineko baterako ebaluaketa azterketa, eta besteak beste, aipatzekoak dira ondorengo alderdi hauek:

   • - Plan edo programaren helburu estrategikoen eta helburu horiek lortzeko hautabideen deskribapena: Aurrerapen Agiria egiteko kontuan hartu diren helburuak eta aukera estrategikoak labur eta argi deskribatu dira, eta proposatutako helburuak lortzeko kontuan hartu diren hautabide ezberdinak aurkeztu dira, baita plana betearazteko faseak eta garapen programak, eta Aurrerapen Agiria eta bere Ingurumen Eraginaren gaineko Baterako Ebaluaketa Azterketa prestatzerakoan herritarren partaidetza bideratzeko erabilitako prozedurak ere. Programa ezberdinetan jasotako jarduketei dagokienez, eta zehazki prebentzio programakoei dagokienez, Aurrerapen Agiriak gaur egun gauzatzen ari diren prebentzioko ekintza eta kudeaketa lerro batzuk aipatzen ditu, horren inguruan abiarazten ari diren jarduera berri batzuekin batera etorkizunean bultzatu nahi direnak (Gipuzkoako Foru Aldundiaren ingurumena hobetzeko plana, ekodiseinuko ikerketa gela, etxean konpostatzeko programa, Berreskuratu eta Berrerabiltzeko Zentroa BBZ+, prebentzioko jarduerak diruz laguntzeko dekretuak, zerga neurriak sustatzea, informazio eta kontzientziazio jarduerak, elikagaien bankua, Gipuzkoako hiri hondakinen prebentzio eta kudeaketarako behatokia (PKB), eta abar).
   • - Beste plan edo programa batzuekin dituen elkarreraginen azterketa: Atal hori osatzeko beterako ebaluaketa azterketan zehaztu da nola hartu diren kontuan zerikusia duten beste plan, programa eta estrategia batzuk, edukiak aukeratzerakoan eta Agiria bera idazterakoan.
   • - Hirigintza jarduerako unitateen azterketa, diagnostikoa eta ingurumenaren gaineko balorazioa. Landutako alderdien artean, baliabideen kontsumoaren azterketa bat erantsi da (ura, energia, hondakinak, mugikortasuna eta garraioa).
   • - Teknikoki aztertutako hautabideak. Erabakitako irtenbidea arrazoitzea. Bi hautabide multzo aztertu dira:
    • * Prebentzio politiken ezartze mailarekin zerikusia duten hautabideak, hala nola prebentzio politikarik ezartzen ez dituztenak nahiz prebentzio aktiboko edo autokonpostajeko politikak martxan jartzen dituztenak.
    • * Hondakinen kudeaketako hautabideak, bestelako balorizazioen programaren barruan. Hainbat egoera aurreikusten dira, eta diferentzia nagusia da aurretratamendu mekanikoa eta biologikoa egitea balorizazio energetikoa ekarriko duen errausketa egin aurretik.

     Azkenean erabakitako irtenbidea arrazoitzerakoan aipatu dira Aurrerapen Agiriaren eta beste plan eta programa batzuen printzipio estrategikoekiko koherentzia, eta zein mailatan laguntzen duen hautabide bakoitzak baliabide naturalen kontsumoa murrizten eta ingurumenaren gaineko eraginak gutxitzen.

   • - Eraginen identifikazioa eta balorazioa Aipatutako Agiriaren ingurumen izaera kontuan izanda eta aintzat hartuta Gipuzkoako Hiri Hondakinak kudeatzeko 2002-2016 Plan Orokorrean bezala, Aurrerapen Agiriaren helburua dela hiri hondakinen etorkizuneko kudeaketaren bitartez, eta Gipuzkoako lurralde osoan ahalik eta homogeneoena izango den kostua izanda, kalitatezko zerbitzua bermatzea, eta, aldi berean, ingurumena ahal den hoberen babestea, indarrean dagoen araudia eta garapen iraunkorreko printzipioak betetzea ahalbidetuz; hau da, helburua hondakinek eta horien kudeaketak eragiten duten ingurumen eragina murriztea denez, baloratu egin dira ez bakarrik sortutako ingurumen eraginak, baita Aurrerapen Agirian aurreikusitako jarduerekin ekidin direnak ere. Horrela, bada, identifikatu eta baloratu egin dira Agiriaren helburuen ingurumenaren gaineko eraginak (positiboak), nahiz Agiriko bost programetako (prebentzioa, birziklatzea, konpostatzea, beste balorizazio batzuk eta isurketa) kudeaketa sistemetako jarduerek sortutako eraginak, erasanda gerta daitezkeen inguruneko hainbat elementu berezitan (positiboetan eta negatiboetan). Eraginetako batzuk ezin dira baloratu, Gipuzkoako Hiri Hondakinak kudeatzeko Azpiegituren Lurraldearen Arloko Planean azpiegitura bakoitzerako zehaztuko den behin betiko kokapenaren arabera egin beharko baita. Baloratu diren eraginei dagokienez, kalifikazioa Bateragarriaren eta Moderatuaren artekoa da, eta ez dago larria edo kritikoa den bakar bat ere.
   • - Babes neurriak, zuzentzaileak eta konpentsatzaileak proposatzea. Ingurumen eraginaren gaineko baterako ebaluaketaren azterketan diseinatutako neurrien artean honako hauek daude: Aurrerapen Agirian sartzea bertan gordetzen den jarduera eremuaren barruan Foru Aldundiak egingo dituen ekintzak, Prebentzio Programan eta beronen inbertsio atalean bereziki garatuko den neurria; Gipuzkoako Hiri Hondakinak kudeatzeko Azpiegituren Lurraldearen Arloko Plana egiterakoan kontuan hartu beharreko gutxieneko irizpideak ezartzea, ingurumen eraginaren gaineko behin betiko txostenean aurreikusitakoaren arabera; eta mikrogarbiguneak eta garbiguneak kokatzeko kontuan hartu beharreko gutxieneko irizpideak ezartzea.

    Azkenik, kontuan izan behar da Ingurumen Eraginaren gaineko Baterako Ebaluaketa Azterketa eta Aurrerapen Agiria onartuz, neurri zuzentzaileak eta babesleak eta gainbegiraketa programa Agiriaren zati direla, bertan dauden gainerako zehaztapenen balio eta eraginkortasun berarekin.

  • Bigarren. Aztertutako bi hautabide multzoen inguruan azkenean erabakitako aukera arrazoitzeko aipatzen da Aurrerapen Agiriarekiko eta horrekin zerikusia duten beste plan eta programa batzuekiko koherentzia, eta ingurumenaren gaineko eraginak gutxitzea, ondorengo eran:
   • a) Prebentzio politiken ezarpen mailarekin zerikusia duten hautabideen kasuan: Hondakinen prebentzioa maximizatzen duen hautabidea aukeratzen da, plan nagusietatik datozen jarraibideekin, eta Aurrerapen Agiriaren aukera eta printzipio estrategikoekin gehien lerrokatzen dena eta ingurumenaren kalitatea hobetzeko eta ingurumenaren gaineko eraginak gutxitzeko apustu handiena egiten duena delako; izan ere, kontuan hartu behar da sortzen ez den hondakina ez dela garraiatzen eta ez dela tratatzen, beraz, hautabide horretan modu nabarmenagoan lortzen dira prebentzioarekin lotutako eragin positiboak.
   • b) Bestelako balorizazioen programaren barruko hondakinen kudeaketako hautabideen kasuan: Aurretratamendu mekaniko eta biologiko zentralizatua duen hautabidea aukeratzen da. Aukera hori arrazoitzeko esan behar da birziklapen eta konpostaje gehiago jasotzen duela eta ondorio onuragarriak dituela balorizazio energetikoko plantetarako eta gasen arazketa sistemako hondakinen kudeaketarako.
  • Hirugarren. Planaren eraginak gainbegiratzeko hartutako neurriei dagokienez, bi aldagai multzo nagusi zaintzea aurreikusten da:
   • a) Aurrerapen Agiriaren ondoriozko ingurumen helburuen jarraipena egiteko aukera emango dutenak (hondakinen prebentzioa, birziklapena, konpostajea, beste balorizazio batzuk, isurketa).
   • b) Aurrerapen Agiriaren ingurumen eraginaren gaineko baterako ebaluaketa azterketan ezarritako babes eta zuzenketa neurrien betetze maila ebaluatzeko aukera emango dutenak.

    Aldagai horietako bakoitzerako adierazle bat zehazten da, horretarako propio izendatutako arduradunak Gainbegiraketa Programan bertan zehaztutako aldizkakotasunez kalkulatu beharko duena, Aurrerapen Agiriak jarri dituen helburuak betetzen ari direla egiaztatzeko.

 • 2. Adierazpen hau ezagutzera emateko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.